Categoriën: Nieuws

10 criteria voor Ouderbetrokkenheid vormgeven met itslearning


Posted on

CPS heeft ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Volgens CPS is Ouderbetrokkenheid een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

CPS: Ouderbetrokkenheid 3.0

Het CPS werkt met het nieuwe concept Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken. Als een school werkt naar Ouderbetrokkenheid 3.0 kan de school een keurmerk ontvangen. Het keurmerk is bedoeld als garantie dat er goed wordt samengewerkt tussen school en ouders. Zodra een school hiervoor in aanmerking wil komen, wordt de school getoetst aan de hand van 10 criteria, welke door Stichting Leraar Leerling Ouders per 1 januari 2014 zijn overgedragen aan CPS.

De 10 criteria kunt u vormgeven met behulp van diverse functionaliteiten van het itslearning leerplatform. Op deze pagina wordt uitgelicht hoe de hulpmiddelen van itslearning een bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van de 10 criteria.

1. De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.

Het itslearning leerplatform geeft de school een instrument om op een gelijkwaardige manier en vanuit de eigen rol van docent, leerling en ouder met het leerproces bezig te zijn. Daarnaast draagt het bij aan het communiceren van de visie omtrent ouderbetrokkenheid. Maar om ouderbetrokkenheid via een leerplatform vorm te geven, dient u eerst ook een duidelijke visie te hebben op het gebruik van het leerplatform. De onderwijskundig experts van itslearning Nederland helpen u graag bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Welke nieuwe mogelijkheden geeft het itslearning leerplatform in de communicatie met ouders?
  • Welke informatie over het leerproces, gedrag en aanwezigheid wil de school beschikbaar stellen aan de ouders en op welk moment?
  • Op welke wijze communiceren wij met ouders over hun kind en wat bieden we aan via het leerplatform?
  • Krijgen ouders toegang tot de individuele vakken en krijgen zij een interactieve rol bij het uitvoeren van de individuele leerplannen?
  • Hoe zorgt de docent ervoor dat de informatie actueel en begrijpelijk is voor ouders?
  • Op welke wijze gaan wij ouderklankbordgroepen, bestuur, ouderraad en (G)MR faciliteren om hun rol goed te vervullen?

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Projecten, Forum, Peiling, e-mail of intern berichtensysteem, Ouderdashboard.

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.

Bied de ouderraad, (G)MR en klankbordgroepen één centrale digitale werkplek aan via itslearning. In het leerplatform kunt u ouders faciliteren met behulp van de functionaliteiten Vakken en Projecten. Deelnemers kunnen snel en gemakkelijk bestanden uitwisselen, overleg plannen en gezamenlijk werken aan diverse projecten. En ook al vindt alles online plaats, alle activiteiten blijven op deze manier zichtbaar voor de school.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Projecten, Vakken, Forum, e-mail of intern berichtensysteem, Audio- en Videoconferentie.

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.

Het itslearning leerplatform is gebruiksvriendelijk, meertalig en eenvoudig op maat in te richten. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om het te gebruiken. Via de verschillende dashboards kunt u eenvoudig belangrijke informatie, zoals exameneisen, schoolgids, nieuwsbrieven en informatie over het leerproces van het kind toegankelijk maken voor zowel docenten, leerlingen en ouders. Zo laat u zien dat ook op de ‘digitale school’ iedereen welkom is.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Ouderdashboard, Vakdashboard, meertalige interface, Mededelingen, instelbare lay-outs voor speciale doelgroepen.

4. Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

itslearning kent veel flexibele mogelijkheden om onderwijsondersteunend gedrag te stimuleren. Ouders kunnen bijvoorbeeld feedback geven binnen het Individueel leerplan of het ePortfolio. Tevens kunnen zij zich via itslearning inschrijven voor een activiteit op school of inhoudelijk thema. Ook bij de beroepskeuze van leerlingen kunnen ouders een actieve rol krijgen. Laat hen bijvoorbeeld via een videoconferentie vertellen over hun werkzaamheden en leerlingen inspireren.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Individueel leerplan, ePortfolio, Inschrijvingen, Videoconferentie.

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.

Door het gebruik van itslearning krijgen docenten nieuwe mogelijkheden om samen met ouders in gesprek te gaan over het leerproces van hun kind. Naast de fysieke gesprekken kan ook comfortabel vanuit huis een voortgangsgesprek gevoerd worden via de Videoconferentie in itslearning. En omdat ouders, leerling en docent in dezelfde omgeving informatie delen, gaan zij op basis van dezelfde gedeelde informatie gelijkwaardig het gesprek in. De gedeelde informatie bestaat onder andere uit cijfers, aanwezigheid, gedrag, individuele leerplannen en de voortgang van opdrachten en taken.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Videoconferentie, Ouderdashboard, Individueel leerplan, Beoordelingsoverzicht, Persoonlijk profiel.

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.

Om iedereen verantwoordelijk voor elkaar te laten voelen is het van belang iedereen zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Communicatie vanuit itslearning kan hierbij voor verschillende doelgroepen drempelverlagend werken, omdat men vanuit de eigen vertrouwde omgeving in contact komt met andere ouders of medewerkers van de school. Daarnaast is het ook mogelijk om vakken of modules aan te bieden aan ouders. Denk hierbij aan themabijeenkomsten of lezingen die door ouders zelf, school of externen worden verzorgd, waarvoor men zich via Inschrijvingen kan aanmelden.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Projecten, Vakken, Ouderdashboard, Inschrijvingen.

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.

Via het Ouderdashboard kunnen Individuele leerplannen aan ouders worden getoond en kunnen ouders een actieve bijdrage leveren aan de opbouw. Via studiewijzers of rapporten binnen vakken krijgen ouders zicht op de voortgang van de leerling inclusief de leerdoelen. Verder kunnen zowel docenten als ouders in het ePortfolio blogs, verslagen en andere producten van de leerling bekijken en hierop feedback geven.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: ePortfolio, Individuele leerplannen, Ouderdashboard, Beoordelingsoverzicht.

8. Iedereen kan zien welke officieel gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.

In itslearning kunnen klachten door ouders persoonlijk via het interne berichtensysteem of de e-mail worden gemeld aan de school. Alle binnengekomen klachten kunnen als mededeling gepubliceerd worden en via het forum kunnen reacties en oplossingsrichtingen besproken worden. Bij lastige dilemma’s kan de school een Peiling op het dashboard plaatsen om grote groepen ouders naar hun mening te vragen. itslearning is een beveiligde omgeving, afgeschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. De beheerder kan rechten instellen voor gebruikers en privacygevoelige informatie afschermen.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Forum, Peilingen, e-mail of intern berichtensysteem, Mededelingen.

9. De opkomst bij bijeenkomsten met leerlingen en/of ouders is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.

Traditioneel vinden 10-minutengesprekken altijd ’s avonds op school plaats. Hiervoor moeten de ouders een flinke hoeveelheid reistijd en vrije uren investeren. Met de ingebouwde tool voor videoconferentie kan de school gemakkelijk communiceren met ouders. Zo kunt u overleggen op een tijd en plaats die iedereen het beste uitkomt. Daarnaast is het ook een optie om leerlingen en/of ouders zich vooraf te laten inschrijven via itslearning. Zo heeft de school een goed zicht op de personen die aanwezig zullen zijn en kan ingrijpen wanneer er verbetering nodig is.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: e-mail of intern berichtensysteem, Videoconferentie, Inschrijvingen.

10. Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort).

Binnen itslearning kan informatie per doelgroep worden aangeboden. Dit kan via Vakken, Projecten of het Ouderdashboard. Alle belangrijke documenten, informatie en afspraken zijn voor alle gebruikers beschikbaar in een centrale omgeving die overal en altijd beschikbaar is, zodat docenten, leerlingen en ouders op gelijkwaardige basis geïnformeerd worden en de regels kunnen naleven.

Te gebruiken functionaliteiten in itslearning: Vakken, Projecten, Mededelingen, Ouderdashboard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *