Categoriën: Onderwijsthema's

Ouderbetrokkenheid in Nederland


Posted on

Niet alleen docenten zijn van groot belang voor het leerproces. Ook gemotiveerde leerlingen en betrokken ouders hebben een positieve invloed op leerprestaties. Om meer aandacht te schenken aan de samenwerking tussen school, ouder en leerling zijn er vanuit de onderwijspraktijk en de overheid diverse initiatieven opgezet die ouderbetrokkenheid stimuleren.

Initiatieven vanuit de overheid

De Onderwijsraad gaf in 2010 een advies over de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs. Zij adviseerde om te investeren in partnerschap tussen ouders en school. Inmiddels staat ouderbetrokkenheid hoog op de politieke agenda in Nederland. De overheid stimuleert scholen om contracten te sluiten met ouders over bijvoorbeeld het meedoen aan oudergesprekken, tegengaan van verzuim en spijbelen, fatsoenlijk gedrag en het spreken van de Nederlandse taal. Dit is omgezet in concrete maatregelen om ouderbetrokkenheid onder de aandacht van scholen te brengen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde enkele kamerbrieven, waarin zij schreef dat scholen meer aandacht moeten hebben voor de rol van ouders bij de leerontwikkeling van kinderen en waarin ze de verzuimaanpak en ouderbetrokkenheid besprak. Ook is de informatieve website www.rijksoverheid.nl/ouders-en-school-samen en de Facebook-pagina ‘Ouders en School Samen’ gelanceerd, waar alle partijen met elkaar in contact kunnen komen en tips en ervaringen kunnen uitwisselen.

Keurmerk Ouderbetrokkenheid

CPS heeft ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Volgens CPS is Ouderbetrokkenheid een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Het CPS werkt met het nieuwe concept Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken. Als een school werkt naar Ouderbetrokkenheid 3.0 kan de school een keurmerk ontvangen. Het keurmerk is bedoeld als garantie dat er goed wordt samengewerkt tussen school en ouders. Zodra een school hiervoor in aanmerking wil komen, wordt de school getoetst aan de hand van 10 criteria, welke oorspronkelijk opgesteld zijn door Stichting Leraar Leerling Ouders en per 1 januari 2014 zijn overgedragen aan CPS.

Overige initiatieven

Ouderbetrokkenheid.nl: Website waar expertise, tips en good practices op het gebied van ouderbetrokkenheid uitgewisseld worden. Verder ondersteuning op maat bij het opzetten of verder uitwerken van vormen van ouderbetrokkenheid. Ondersteuning varieert van hulp bij het opstellen van een (beleids)plan voor ouderbetrokkenheid tot workshops voor schoolteams en ouders.

Ouders bij de les: Een initiatief van de Vereniging Openbaar Onderwijs in samenwerking met landelijke onderwijsorganisaties. Deze website geeft vele voorbeelden van ouderbetrokkenheid in het PO en VO, verdeeld over de categorieën Meeleven, Meehelpen, Meedenken en Meebeslissen.

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid: Een landelijk netwerk van 17 onderwijsadviesbureaus die zijn aangesloten bij brancheorganisatie EDventure. De Expertisepunten bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden ondersteunende diensten ter versterking van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het om het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt: Dit onderdeel van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, richt zich op onderzoek, advies en begeleiding van (brede) scholen wat betreft ouderbetrokkenheid, medezeggenschap, kwaliteit van het onderwijs, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid: Jaarlijks congres, georganiseerd door CPS, voor schoolleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, leden van MR en ouders uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het congres heeft als doel om een klimaat te creëren waarin ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend wordt; een klimaat waarin betrokkenen niet samenwerken omdat het moet, maar omdat zij weten welk effect dit heeft op de leerlingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *