Ett samarbete mellan Helsingborg stad och itslearning


Posted on

Framgångshistorier
3 minuters läsning
Olympiaskolan - Skolgård med körsbärsträdsblom
publicerad av: Charlotte Sandén och Johan Busck, itslearning

I Helsingborg används lärplattformen itslearning för den digitala undervisningen, och man använder även tjänsten utökade rapporter. Kommunen och itslearning anpassar rapporterna tillsammans, så att rapporterna kan visa det som det finns behov av att få syn på. Informationen visas i flera olika vyer som ger analyser utifrån olika kriterier som skolorna har tagit fram.
Här kan du läsa mer om detta samarbete och ett konkret exempel från Olympiaskolan.

Olympiaskolan använder utökade rapporter i itslearning för att följa upp elevers resultat och som kompass för skolans kvalitetsutveckling.

Olympiaskolan är en gymnasieskola i Helsingborg som har ungefär 350 elever. Där har de introduktionsprogrammet med bl.a. språkintroduktion för nyanlända elever, det yrkesförberedande Barn- och fritidsprogrammet och studieförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet. För att vara en ganska liten skola har man ett varierat utbud av utbildningar och elevgruppen på skolan beskrivs som heterogen.

Skolledningen på Olympiaskolan saknade en mer djupgående och kontinuerlig uppföljning av eleverna under skolåret. De bar med sig en erfarenhet av att vid många tillfällen ha kommit in för sent med stöttande åtgärder för de elever som låg i riskzon att inte nå godkända betyg. För skolledningen var det viktigt att få information om eleverna tidigt, i synnerhet om elever med utmaningar i lärandet, så att ledningen kunde ha underlag för de beslut som behövde fattas om insatser för att hjälpa eleverna och lyckas med sina uppsatta mål.

Elevnära verksamhetsutveckling

I slutet av varje månad fyller lärarna i omdömen, i itslearning, för måluppfyllelse på varje elev. På så sätt samlas data för varje elev och för varje klass. Denna data blir tydligt visualiserad i en trafikljusmodell, där resultaten blir markerade i grönt, gult och rött i förhållande till elevernas måluppfyllelse. Lärarna analyserar resultaten för sina klasser i ett ämnesövergripande arbetslag. Det finns två huvudsakliga mål med detta. Arbetslagen ska tidigt upptäcka var det finns utmaningar och var extra resurser och anpassningar behöver ges. Samtidigt får kollegorna ett givet tillfälle att diskutera och lära av varandra. De olika anpassningarna man kommit fram till ska göras för eleverna dokumenteras, och de använder trafikljusmodellen när de analyserar effekterna av dem.

”Det ger oss en mycket konkret bild av vad vi borde göra, vad som fungerar i någon annan grupp, vad är det jag kan lära av det. Även om vi har olika ämnen arbetar vi mot gemensamma mål. Det har hjälpt oss i processen och vi har utvecklat vår samsyn kring pedagogik.”
Ulf Månsson, lärare, Olympiaskolan

Omdömena är synliga även för eleverna, så de kan se sin egen progression, och det bjuder in till ett öppet samarbete mellan lärare och elev i lärprocessen. Nytt sedan skolstarten 2022 är att elevhälsoteamet också är involverat i utvecklingsarbetet. En gång i månaden går de in i de utökade rapporterna och gör sin analys av dem, och hur de kan komma in och stötta eleverna. Sedan pratar de med arbetslagen, lärarna och eleverna om hur de tillsammans ska kunna nå så långt som möjligt.

”Framför allt tror jag att det som är avgörande för att detta ska lyckas är att lärarna känner att processen är enkel, att det inte tar så mycket tid, att de inte behöver sitta flera timmar per klass. Det går ganska snabbt och man få en bra överblick på ett lättillgängligt sätt. Det är nyckeln till att vi har fått acceptans för arbetssättet i kollegiet.”
Ulf Månsson, lärare, Olympiaskolan

Kvalitetsutveckling

Olympiaskolans förhållningssätt är att de ska ha elevcentrerad verksamhetsutveckling och elevcentrerat ledarskap. För att uppnå detta måste eleverna få bli involverade och ha inblick i det som hör till deras skolvardag. Ett användande av de utökade rapporterna i itslearning underlättar en gemensam grund för samarbete, som bygger på en gemensam förståelse för elevernas utveckling, progression och resultat. Trafikljusmodellen kan ge underlag och styra diskussionen till att handla om vad skolan behöver utveckla och bli bättre på.

”De skräddarsydda utökade rapporterna är ett mycket viktigt verktyg för utvecklingen av vår verksamhet. När man ska utveckla något måste man veta hur det går och det här är ett tydligt sätt att hantera frågan och fånga upp utmaningar. Det ger en grund för gemensam förståelse som man kan dra nytta av. Det är inte bara för den enskilda eleven, utan det är ett verktyg för utveckling på skolövergripande nivå, så det är faktiskt jättebra. Utan tvekan är det mest kraftfulla verktyget vi har för att driva utvecklingen.”
Andreas Eriksson, biträdande rektor, Olympiaskolan


Charlotte Sandén, itslearning

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Illustration of a team collaborating
Fortsätt läsa…
Slider error! Generator group not found:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *