Kategorier Nyheter

Att arbeta för inkluderande lärande stödjer likvärdig utbildning för alla och hållbar utveckling


Posted on

News
4 minuters läsning
inkluderande lärande
Author Image - Kaisa Uurasmaa

Författare, Kaisa Uurasmaa

Utbildning är en mänsklig rättighet. Inkluderande och likvärdig, god utbildning för alla barn leder till att uppnå hållbar utveckling på flera plan. Att alla får lov att lära och gå i skolan är en förutsättning för att kunna lösa de globala utmaningar som finns med ojämlikhet, klimatkris och odemokratiska förhållanden.

Inom Sanoma Learning, arbetar man dagligen med att tillhandahålla material för undervisning och lärande till både elever och lärare. Det rör sig om mer än 25 miljoner elever, från grundskola till gymnasium i 12 länder runt om i Europa. Tillsammans med lärare skapas det inkluderande och motiverande undervisningsmaterial i både tryckt och digital form som passar ländernas läroplaner. Det som kan erbjudas stödjer mångfald, tillgänglighet och differentiering.

Ett starkt fokus har de senaste åren legat på att sådant material ska vara mer inkluderande för att säkerställa att varje elev kan känna igen sig själva i det, vilket i sin tur kan öka motivationen och läranderesultaten. För att hålla fast i detta fokus utbildas läromedelsförfattare i att använda ett könsneutralt språk och att känna igen de omedvetna fördomar var och en av oss har. Dessa kan till exempel handla om utseende, ålder, religion, sexuell läggning, familjetyp, kön och etnicitet och ska beaktas när undervisningsmaterial skapas.

Ibland görs externa granskningar av hur inkluderande läromedel är. I Finland till exempel fick Sanoma Pro (som också är en del av Sanoma Learning) stå för en extern utvärdering av läromedel i naturvetenskap för grundskolan, där särskilt fokus låg på ämnen som jämlikhet, icke-diskriminering och mångfald.

Inkludering är ju ett paraplybegrepp som även handlar om tillgänglighet. Digitala plattformar måste kunna användas av alla, också av någon med funktionsvariation eller funktionsnedsättning; men naturligtvis kan vi väl alla dra nytta av mer tillgängliggjort innehåll. Tryckt innehåll kan förbättras och förändras med hjälp av en rad olika digitala verktyg – som kan plocka bort några av de hinder traditionella läromedelsformat ibland kan innebära, och lärandet blir effektivare för alla. Ett textbaserat material till exempel, kan vara svårgenomträngligt för vissa elever, men innehållet kan kanske bli mer tillgängligt med hjälp av en applikation som kan leverera uppläsning, så att de som bäst lär sig genom att också få lyssna kan göra det. Lärplattformen itslearning som också finns i Sanomas familj följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webbplatser – WCAG 2.1. Användare kan i och med den anpassningen till exempel navigera med tangentbord istället för datormus och det går att använda skärmläsare. I plattformen finns även annan uppläsningsfunktionalitet integrerad så att text som producerats inne i den kan bli uppläst.

När vi pratar om inkludering så pratar vi också om att stödja varje elev i att nå sina mål, genom att differentiera undervisning och göra individuella anpassningar. Elever med särskilda behov och som till exempel har en språkstörning, dyslexi, koncentrationssvårigheter eller är i ett autismspektrum har också sin plats i ett ”vanligt klassrum”.

Efterfrågan på läromedel anpassade för elever med särskilda behov måste tillgodoses, och lärare måste få stöttning för att kunna integrera olika slags elever i sina klassrum. I Polen, till exempel beräknas cirka 35% av alla barn och unga i skolåldern ha något särskilt behov, och majoriteten av dem går i vanliga skolor. Enligt den senaste forskningen behöver så många som 75 % av barnen i grundskolans första klasser logoped på grund av tal-språk- och kommunikationsstörningar. Därför har det Sanoma-ägda polska företaget Nowa Era designat en produktportfölj av läromedel för barn med särskilda behov.

Läromedel spelar också en viktig roll för att ta itu med de globala utmaningar som finns idag. Med kunskap och inspiration kan lärare och elever känna att de har möjlighet att få förändringar att hända. I Spanien finns Sanomas läromedelsföretag Santilliana som har tagit fram ett läromedel för låg-och mellanstadium – World Makers – som bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det kan hjälpa skolor att arbeta med och fokusera på samarbete, mångfald, inkludering och demokrati. Ett liknande paket finns för gymnasieskolor, där lärare får verktyg och material för att lära eleverna om vad de kan göra för att mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna, ska kunna uppnås.

Som Nelson Mandela en gång sa: ”Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen”. Låt oss använda det här vapnet på ett klokt sätt och säkerställa lika och högkvalitativa inlärningsmöjligheter för alla.


Sanoma är ett läromedels- och medieföretag verksamt i tolv europeiska länder och sysselsätter mer än 5 000 yrkesverksamma personer. Att skapa lösningar för inkluderande lärande är en av de sex huvudpunkterna i Sanomas hållbarhetsstrategi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Illustration of a team collaborating

Fortsätt läsa…

Slider error! Generator group not found: