Dine persondata er trygge hos itslearning

Informasjon til våre kunder om EUs personvernforordning

EUs personvernforordning , som ble vedtatt av Europaparlamentet i 2016, er den viktigste endring-en innen personvernregelverket på 20 år. Den erstatter personverndirektivet (direktiv 95/46/EF) og nasjonale lover og forskrifter i hele EU/EØS. Formålet med den nye forordningen er å styrke den enkeltes rett til personvern og å harmonisere personvernlovgivningen i Europa.

itslearning har vært opptatt av personvern i nesten 20 år og ønsker den nye forordningen velkommen. Vi vil gjøre vårt for at alle våre kunder overholder personvernforordningen innen mai 2018. Det er et stort, uutnyttet potensiale i å bruke teknologi og skytjenester til forbedring av undervisningspraksiser og læringsutbytter. En viktig ting man kan gjøre for å utnytte dette potensialet, er å vinne læreres, elevers og foreldres tillit. I et slikt perspektiv vil sterkere fokus på av vern av opplysninger og personvern som følge av personvernforordningen komme alle parter til gode.

itslearning sitt arbeid i forbindelse med personvernforordningen

itslearning overholder dagens personvernregler, og personvernforordningen innebærer heldigvis ikke noe stort skritt for oss. itslearning sin organisatoriske og tekniske sikkerhet er allerede utfor-met med tanke på vern av personopplysninger, og vi oppdaterer hele tiden våre tjenester og pro-sedyrer for å opprettholde et så høyt datasikkerhetsnivå som mulig.

I forbindelse med læringsplattformene vi leverer våre kunder og deres brukere, er itslearning det både de eksisterende og de nye EU-reglene kaller databehandler. Som databehandler bestemmer vi ikke formålet med behandlingen, og vi tar ikke stilling til om behandlingen er lovlig; vi behandler bare data på vegne av kunden. Personvernforordningen stiller strengere krav til alle som behandler opp-lysninger. Vi kommer til å overholde disse kravene fullt ut når det gjelder alle våre tjenester, her-under itslearning og Fronter.

I itslearning har vi lenge arbeidet med å finne ut hva den nye personvernforordningen innebærer, og hvilke endringer vi må gjøre i våre tjenester, våre pro-sedyrer og vår organisasjon. I månedene som kommer, kommer vi til å skaffe til veie all dokumen-tasjon, alle kontraktstillegg og alle prosedyrer du trenger for å vise at du overholder personvern-forordningen. Etter planen skal vår virksomhet være helt i samsvar med personvernforordningen innen utgangen av første kvartal 2018. Dette er i god tid før de nye reglene trer i kraft.

Som en del av vårt forarbeid med personvernforordningen kan du forvente at itslearning vil

  • sørge for organisatorisk og teknisk sikkerhet for alle tjenester
  • hjelpe deg med den dokumentasjonen du trenger for å vise at du overholder reglene, og for å informere brukerne dine
  • gi deg nye kontraktstillegg som er i samsvar med personvernforordningens krav til databehandlingsavtaler
  • gi deg den støtten du trenger når dine brukere utøver sine rettigheter som registrerte per-soner.

itslearning har oppnevnt en personvernrådgiver som er beskrevet i personvernforordningen. De fleste av våre kunder vil måtte oppnevne, eller inngå avtale med, en personvernrådgiver for å drive i samsvar med personvernforordningen. I tillegg til å overvåke at vi følger regelverket og gi råd og opplæring til våre egne ansatte, vil vår personvernrådgiver stå til disposisjon for våre kunder og deres personvernrådgivere for drøfting av personvernspørsmål.

Vår personvernrådgivers kontaktopplysninger:

John Arthur Berg
+ 47 55 23 60 70
[email protected]

Hva krever personvernforordningen av deg som kunde?

De fleste av våre kunder er allerede godt i gang med å sikre at de vil overholde personvernforord-ningen. Hvor mye du må gjøre for å få organisasjonen din i samsvar med de nye reglene, kommer an på hva slags organisasjon det er snakk om, og hvilke prosesser og retningslinjer som er på plass i dag. Hvis du ikke allerede har begynt å arbeide med din overholdelse av personvernforordningen, anbefaler vi at du oppnevner et prosjektteam, vurderer din nåværende situasjon og får juridisk hjelp for å se hva som må gjøres.

Generelt stiller personvernforordningen følgende krav til deg:

  • Du må dokumentere og vurdere all behandling av personopplysninger og systemene som brukes. Det må slås fast hva formålet med behandlingen er, og om behandlingen er lovlig, og du må sørge for at du ikke behandler personopplysninger som ikke trengs til det formålet som er bestemt.
  • Du må sørge for at behandlingen er organisatorisk og teknisk sikker, og kunne vise at den er det. Du må vurdere dine interne prosesser for dataarkivering og -sikkerhet og dokumentere dem. Du må sørge for at din egen teknologi kan gi tilstrekkelig teknisk sikkerhet, og dokumentere det.
  • Når du bruker tjenester fra tredjeparter, som oss, til behandling av personopplysninger, må du sikre at kravene du stiller til databehandlingen, er i samsvar med personvernforordningen.
  • Når du anskaffer ny teknologi som kan resultere i høy personvernrisiko, må du utføre en risikoanalyse – en vurdering av personvernkonsekvenser. Du er allerede kunde hos oss, og tjenestene våre er ikke ny teknologi for deg. Men det kan likevel være lurt å utføre en slik vurdering av personvernkonsekvenser; den kan for eksempel være nyttig når du skal dokumentere at du overholder reglene.
  • Brukerne (de registrerte) har sterkere rettigheter etter den nye personvernforordningen. Våre kunder vil måtte ha på plass en prosess for å ta imot anmodninger fra de registrerte og for å vurdere om anmodningene må etterkommes.
  • En særlig viktig rettighet for de registrerte er gjennomsiktighet og informasjon. Sørg for at informasjonen til dine brukere om alt som kreves etter personvernforordningen, er lett tilgjengelig. Dette gjelder også informasjon om hvordan brukerne kan utøve sine rettigheter. Hvis brukerne dine er unge, må du sørge for at denne informasjonen også er tilgjengelig for foreldrene.

Merk at mange av disse kravene allerede følger av eksisterende regler, så det er mulig at organisa-sjonen din allerede nesten overholder de nye reglene!

Denne siden vil bli oppdatert etter hvert som prosjektet skrider fram, med relevant informasjon og svar på ofte stilte spørsmål.

Hvis du lurer på noe generelt når det gjelder itslearning sine produkter og tjenester, kan du som alltid kontakte vår support. Hvis du har kontraktsrelaterte eller kommersielle spørsmål, kan du ta kontakt med din kundekontakt.

Hvis du har spørsmål som spesifikt gjelder personvernforordningen, kan du kontakte vår person-vernrådgiver på
[email protected] eller +47 55 23 60 70. Merk at alle henvendelser til vår personvernrådgiver må være på enten engelsk eller norsk.

FAQ (FOR KUNDER)